unemployment-romania-bulgaria-slovenia-eu-ranking-slide
from deck EU Statistics: Romania Bulgaria Slovenia (Southeast Europe) economics

Slide contents:

  • unemployment
  • unemployment rate
  • eu

Related products